Τα pdf που παράγονται από Word για να υπογραφούν ψηφιακά θα πρέπει να γίνονται εξαγωγή με την παρακάτω ρύθμιση