1)Προσθέτετε  Τραπεζικό λογαριασμό: Οργάνωση -> Εταιρίες (Επιλέγετε Εταιρεία) -> καρτέλα Τραπεζικοί Λογαριασμοί (συμπληρώνεται τα απαραίτητα πεδία)

Για αρχή θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο στην τράπεζα κ’ γι αυτό το λόγο θα κάνουμε μια απογραφή πίστωσης.

2)Κινήσεις -> Λοιπά Παραστατικά -> Λογαριασμοί Τράπεζας, Προσθήκη

Για να γίνει η κίνηση του λογαριασμού το μόνο που χρειάζεται είναι, να χρησιμοποιείται την καρτέλα “Γραμμές Λογαριασμών Τράπεζας” στις εισπράξεις, το ίδιο και στις
πληρωμές προμηθευτή κ ούτε καθεξής.
*Προσοχή, μη χρησιμοποιήσετε τον τραπεζικό λογαριασμό σε παραστατικό πώλησης (δεν θα γίνει δεκτό απ την εφαρμογή).


Στο μονοπάτι: Χρημ/μικά -> Οικ. Στοιχεία -> Τραπεζικοί Λογαριασμοί <- μπορούμε να δούμε τα ποσά και τις κινήσεις όσο αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό