Οι παραμετροποιήσεις myData που είναι διαθέσιμες στο Pylon για τις επιβαρύνσεις, τους φόρους και τις κρατήσεις είναι: