Για να βγάλεις αποτίμηση της αξίας της αποθήκης πρέπει

  • να έχεις υπολογίσει τιμές κόστους από Αποθήκη > Για Προχωρημένους > Υπολογισμός Τιμών Κόστους για κάθε περίοδο κοστολόγησης μέχρι την ημερομηνία που θέλεις την αποτίμηση τουλάχιστον. Για να υπολογιστούν οι τιμές κόστους θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τιμές αγοράς είτε με παραστατικά αγοράς είτε με παραστατικά εισαγωγής στην αποθήκη με αξίες καθώς και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για τον υπολογισμό τιμών κόστους
  • Αν υπάρχουν ήδη που δεν έχουν κινηθεί στη χρήση θα εμφανίζονται με μηδενική τιμή, εκτός αν έχει υπολογιστή τιμή κόστους σε προηγούμενη χρήση ΚΑΙ έχει γίνει μεταφορά αξιών κατά την μεταφορά του υπολοίπου ειδών στην τρέχουσα χρήση.
  • να μπεις στο πρόγραμμα με την ημερομηνία στην οποία θέλεις την αποτίμηση πχ 31/12/2020
  • Αποθήκη > Αναφορές > Εκτυπώσεις > Είδη / Υπηρεσίες / Πάγια > Λίστα – Απογραφή > Απογραφή Αποθηκών
    • Απογραφή: Τρέχον Υπόλοιπο
    • Μέθοδος Κοστολόγησης: να επιλέξεις την μέθοδο αποτίμησης πχ Μέση Μηνιαία τιμή
  • Μπορεί κάποια ήδη πάλι να εμφανίζονται με μηδενική τιμή γιατί είναι δώρα, θα πρέπει να ελεγχθούν κατά περίπτωση