Καταχώριση παρ/κού πώλησης

Στο νέο παραστατικό πώλησης, με κωδικό myDATA π.χ. 101 Τιμολόγιο Πώλησης: Kαλέστε στις γραμμές το είδος (π.χ. ένα μεταχ/μενο αυτοκίνητο) με αξία π.χ. 20.000€, επιλέξτε στο Καθ. Φ.Π.Α. την τιμή Απαλλάσσεται,συμπληρώστε τη Δ. απαλλαγής 22 – ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ,καταχωρίστε το παραστατικό.
▶ Η εγγραφή myDATA του παρ/κού πώλησης, θα φέρει:

μια γραμμή σύνοψης με Κατηγορία Φ.Π.Α. 0%, Καθαρή αξία 20.000 και Κατηγορία εξαίρεσης Φ.Π.Α. 22 – ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ,Κατηγορία χαρακτηρισμού 1095 – Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)

 

Δημιουργία Λογιστικού σημειώματος
 • Επιλέξτε το παραστατικό που καταχωρήσατε (ή και περισσότερα), αξιοποιώντας ένα Ευρετήριο παρ/κών πωλήσεων του Soft1 και εφαρμόστε με δεξί κλικ: Μεταφορά σε > Λογιστικό σημείωμα άρθρου 45. 💡 Εάν επιλέξετε και παραστατικά που δεν αφορούν σε άρθρο 45, το Soft1 θα φροντίσει να μη τα συμπεριλάβει στις γραμμές της εργασίας.
 • Στο header της εργασίας που θα εμφανιστεί,
  • συμπληρώνεται αυτόματα η Σειρά που δηλώσατε στις Παραμέτρους πωλήσεων και προτείνεται η login Ημ/νία, στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του Λογιστικού σημειώματος.
  • επιλέξτε αν η διαδιακασία θα πραγματοποιηθεί Μαζικά (με ενεργοποίηση του link Αποτελέσματα) ή Στην οθόνη (με δυνατότητα προεπισκόπισης του Λογ. σημειώματος).
 • Στις γραμμές της εργασίας,
  • συμπληρώνονται τα στοιχεία του Είδους και του Πελάτη για το Λογιστικό σημείωμα που θα δημιουργηθεί, βάσει του αρχικού Παραστατικού, καθώς και η Αξία πώλησης (π.χ. 20.000€),
  • συμπληρώστε την Αξία αγοράς του είδους (π.χ. 15.000€), για να υπολογιστεί αυτόματα το Κέρδος (π.χ. 5.000€).
 • Πατήστε Εκτέλεση και βρείτε στα Αποτελέσματα της εργασίας το Λογ. σημείωμα που δημιουργήθηκε (διαδικασία Μαζικά). Αν έχετε επιλέξει ‘διαδικασία Στην οθόνη’, πατήστε Καταχώριση στην οθόνη προεπισκόπισης του Λογ. σημειώματος που θα εμφανιστεί. Τα Λογ. σημειώματα που δημιουργούνται από την εργασία, είναι διαθέσιμα από τα παραστατικά πωλήσεων.

Στο Λογιστικό σημείωμα που καταχωρήθηκε:

 • έχει συμπληρωθεί στις γραμμές το είδος με την αξία του Κέρδους (5.000€),
 • η αξία ΦΠΑ έχει υπολογιστεί στην αξία του Κέρδους, συνεπώς η αποφορολογημένη καθαρή αξία στο παράδειγμα είναι 4.032,26€.
 • έχει συμπληρωθεί η επιβάρυνση που ορίστηκε στις Παραμέτρους πωλήσεων, με αξία την αξία αγοράς που δηλώθηκε στον διάλογο δημιουργίας Λογιστικού σημειώματος.

▶ Η εγγραφή myDATA του Λογ. Σημειώματος, θα περιλαμβάνει:

 • μια γραμμή σύνοψης με Κατηγορία Φ.Π.Α. 24%, με Καθαρή αξία την αξία κέρδους αποφορολογημένη, Τύπο χαρακτηρισμού Ε3_561_001 και Κατηγορία 1001 – Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-),
 • μια γραμμή σύνοψης με Κατηγορία Φ.Π.Α. 0%, με Καθαρή αξία την αξία αγοράς του είδους, Κατηγορία εξαίρεσης 27 – Λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ, Τύπο χαρακτηρισμού 1561001  Ε3_561_001 – Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές – Επιτηδευματιών και  Κατηγορία 1001  1 – Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)