Από την αρχική σελίδα του πίνακα ελέγχου του καταστήματός σας ακολουθείτε από το πλαϊνό μενού τη διαδρομή Κατάλογος->Προϊόντα για να εμφανιστεί η λίστα των προϊόντων του καταστήματός σας.

Εικόνα 1

Για να προσθέσετε τιμή προσφοράς σε κάποιο προϊόν επιλέγετε επεξεργασία του προϊόντος (εικόνα 2) κι έπειτα την καρτέλα Προσφορές. 

Εικόνα 2

 

Εικόνα 3

Η καρτέλα Προσφορές είναι πανομοιότυπη με την καρτέλα Έκπτωση, με τη διαφορά ότι αυτή η προσφορά θεωρείται ειδική και όχι έκπτωση

 

Στην καρτέλα Προσφορές επιλέγουμε το κουμπί “+” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να προσθέσουμε μία γραμμή

Εικόνα 4

 

Έπειτα συμπληρώνουμε την εκπτωτική τιμή στο απαραίτητο πεδίο “Τιμή”. Αν επιθυμούμε η εκπτωτική τιμή να ισχύει σε ένα χρονικό διάστημα μπορούμε να το ορίσουμε στα πεδία “Ημερομηνία Έναρξης” και “Ημερομηνία Λήξης” αντίστοιχα.

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητα, η οποία ταξινομείτε κατά φθίνουσα σειρά, δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε προσθέσει παραπάνω από μία τιμή προσφοράς, θα ισχύει η τιμή με τον μικρότερο αριθμό στο πεδίο “Προτεραιότητα”.

Τέλος στην “Ομάδα Πελατών” μπορούμε να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη ομάδα πελάτων για την οποία θα ισχύει η τιμή προσφοράς. Αν θέλουμε να ισχύει για όλους τους πελάτες επιλέγουμε “Default”.

Εικόνα 5

 

Για να καταργήσουμε μία τιμή προσφοράς πατάμε το κουμπί “πλην” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 6

Η προσφορά εμφανίζεται στη σελίδα του προϊόντος όπως παρακάτω:

Εικόνα 7